Bulletin Oncology

(НЦОЗА, 2020 г.)

Под редакцията на доц. Християн Грива, доц. Кр. Дикова, д-р Радостина Янева 

Бюлетинът е изготвен въз основа на данните от специализирания               
отчет за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания, който се получава и обработва в НЦОЗА във връзка с ежегодно провежданото статистическо изследване. Използвани са и данни на НСИ за умиранията по причини.

Данните за наблюдаваните регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания са представени както общо, така и по някои основни групи и единични локализации, в съответствие 10-та ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето.

Информацията е систематизирана на национално и областно ниво както общо, така и по пол, като акцентът е върху
новооткритите заболявания от злокачествени новообразувания и заболеваемостта от тях.

Информацията е представена в табличен и графичен вид.

Архив: