Bulletin Hospitalized

(НЦОЗА, 2020)

Редактори: доц. Християн Грива, доц. Красимира Дикова, д-р Хр. Ватева

Настоящото издание съдържа медико-статистически данни за хоспитализираните случаи в стационарите на лечебните заведения за болнична помощ.

Източник са приложенията към годишните отчети на лечебните заведения, които се получават и обработват ежегодно в Националния център по обществено здраве и анализи. Информацията е систематизирана на национално ниво и по видове и групи лечебни заведения. Разработена е както общо, така и по класове болести, по нозологични единици, по клинични пътеки и по възрастови групи.

Данните в изданието са систематизирани в два основни раздела:

  • Всичко хоспитализирани случаи само по повод на болест, травма (от І до ХІХ клас) или поради други обстоятелства (ХХІ клас).
  • Хоспитализирани случаи само по повод на болест, травма (от І до ХІХ клас), т.е. хоспитализираната заболеваемост.


Информацията е представена в табличен и графичен вид.

Архив: