(НЦОЗА, 2018 г.)
Редактори: доц. Християн Грива, доц. Красимира Дикова, ас. Румяна Коларова, ст. ас. Тодор Кундуржиев

EconomicalAn HCare 2018 1

 
През 1993 г. в системата на общественото здравеопазване на България бе разработена и въведена Единна методика за разделно отчитане на разходите в здравните заведения по видове разходи и типове заведения.

Методиката позволи детайлното разпределение на пълните годишни разходи на лечебните заведения по видове разходи (бюджетни параграфи) съгласно Единния бюджетен класификатор на Р България във всяко отделение на болничните лечебни заведения и приемно-консултативните блокове към тях.

От 1997 г. методиката за разделно отчитане на разходите е утвърдена със заповед №РД-09-194 на министъра на здравеопазването на България с цел подоб­ряване на анализа и контрола на икономическите процеси в здравеопазването. С тази заповед се разширява и обхватът на действие на методиката, като освен областните и общинските болници се включват всички здравни заведения на централно подчинение на Министерството на здравеопазването – в т.ч. специализираните и университетските болници.

На базата на тези годишни отчети в Националния център по обществено здраве и анализи се обобщава информацията за приходите, разходите и тяхната структура и се из­числяват основните икономически показатели за дейността на лечебните заведения – а именно:

v1 среден разход на един преминал болен;

v1 среден разход на едно болнично легло;

v1 среден разход на един реализиран леглоден;

v1 среден разход за лекарства в един леглоден;

v1 среден разход за храна в един леглоден.

Тези показатели отразяват съотношението на извършените от лечебните заведения разходи към постигнатите резултати от дейността (преминали болни, реа­ли­зирани леглодни и т.н.), използват се за оценка на икономическата ефективност на дей­ността на лечебните заведения и се изчисляват както за всяко отделение в лечебното заведение, така и средно за лечебното заведение.

В системата на общественото здравеопазване, и в частност в системата на бол­ничната помощ, от 1990 г. насам се извършиха редица промени, засягащи както начина на регистриране на лечебните заведения и тяхната собственост, описани в ЗЛЗ, така и начините на финансирането им.

В съответствие с измененията в ЗЛЗ (ДВ, бр. 59 от 31.07.2010 г.), диспансерите в страната бяха преобразувани в центрове или специализирани болници. Това налага и самостоятелното анализиране на периода 2010-2017 г. по отношение на дейността, приходите, разходите и икономическите показатели на болничните лечебни заведения.