НЦОЗА, 2020korica economics 2

Редактори: доц. Християн Грива, доц. Красимира Дикова, ас. Румяна Коларова, ст. ас. Тодор Кундуржиев

Настоящият анализ се отнася за приходите, разходите и резултатите от дейността на отделните видове структурни звена/отделения в многопрофилните болници за активно лечение в системата на общественото здравеопазване на Р България за периода 2005–2019 г.

В настоящия анализ са представени отделенията в групите на многопрофилните университетски, областните, градските и общински болнични лечебни заведения, за които има подадени данни и през седемте години на разглеждания период. В табличен вид са представени приходите на тези отделения по основни източници, разходите на същите отделения по видове разходи, основните икономически показатели за дейността на всяко от тях и допълнително изчислени показатели показващи икономическата ефективност на дейността им.

Подробно са разгледани девет отделения, характерни и за четирите групи многопрофилни болници, а именно: терапевтично; хирургично; пневмофтизиатрично и пулмологично; педиатрично; офталмологично; оториноларингологично; неврологично; акушеро-гинекологично; ОАРИЛ.

Информацията е представена в графичен и табличен вид.

Архив: