Комисия по оценка на здравните технологии

На основание промените в ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (обн. ДВ, бр.102 от 2018 г.) и Наредбата за отменяне на Наредба №9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии (ДВ бр. 26/29.03.2019), считано от 01.04.2019 г. оценката на здравните технологии в България се извършва от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.