Европейски портал за редки болести Orphanet
http://www.orpha.net

Информационен център за генетични и редки болести, Национални институти по здравеопазване, САЩ
https://rarediseases.info.nih.gov

Информационен център за редки болести и лекарства сираци
https://www.raredis.org/

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните (SANTE)”, Европейска комисия
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm

Европейски референтни мрежи по редки заболявания
http://ec.europa.eu/health/ern/policy/index_en.htm

2nd conference on European Reference Networks
докладите и дискусиите от работните срещи може да свалите от следния линк под формата на презентации и видео:
http://ec.europa.eu/health/ern/events/ev_20151008_en.htm