ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 2020/2021 г.


Във връзка с предстоящата отчетна кампания 2020/2021 г., представяме на всички Регионални здравни инспекции основните елементи по организацията, промените, акцентите, сроковете и лицата за контакт, свързани със статистическите изследвания, провеждани от дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ при НЦОЗА.

Базисните нормативни документи, свързани със статистическата дейност в областта на здравеопазването са:

Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;

Закона за статистиката;

Националната статистическа програма;

Наредба № 1 на Министъра на здравеопазването от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статис­тическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения.

Съгласно Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.), Националният център по обществено здраве и анализи:

Организира и методически ръководи създаването, внедряването, актуали­зи­рането и поддържането на медико-статистическата документална сис­тема – чл. 6, т. 3;

Събира, обобщава и анализира предоставената информация по чл. 1, ал. 1 и 2 за нуждите на националната система за здравеопазване – чл. 6, т. 1;

Организира, ръководи и контролира статистическата дейност на нацио­нално ниво самостоятелно или съгласувано с Националния статис­тически институт за изследвания, включени в Националната статистическа програма – чл. 6, т. 2.

Съгласно чл.1 (3), 4. от Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), издаден от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.), Центърът осъществява дейности по информационното осигуряване на управ­лението на здравеопазването.

Основни функции на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ в НЦОЗА, произтичащи от разпоредбите на Правилника са:

Ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравеопазването – чл. 23, т. 1;

Провежда статистически изследвания в съответствие с методологията и изискванията на Евростат за създаване на официалната национална и европейска статистическа информация в областта на здравеопазването – чл. 23, т. 2.

 

 

Отчетна кампания 2020/2021 г.


 І.    За информационното осигуряване на управлението на здравеопазването НЦОЗА събира, обработва и предоставя следните видове информация:

1. Годишна статистическа информация, получена от статистически изслед­вания, включени в Националната статистическа програма;

2. Годишна статистическа информация, получена от статистически изслед­ва­ния, включени в плана на НЦОЗА;

3. Информационни продукти, получени от информационни системи, базирани в НЦОЗА;

4. Информационни продукти от здравни регистри;

5. Оперативна информация;

6. Икономическа информация.

1. Статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма

Включените изследвания и дейности в Националната статистическа програма са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите, заложени в Годишната европейска статистическа програма.

Националната статистическа програма включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката, каквито са Д“НЗДЕЗ“ и дирекции Медицински дейности към РЗИ.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статис­тическата информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармо­ни­зирани методи.

НЦОЗА отговаря за изпълнението на 15 годишни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма – в Плана за статисти­ческите дейности на органите на статистиката, тема 1.5. „Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд“:

Лечебни заведения за извънболнична помощ;

Лечебни заведения за болнична помощ;

Психиатрични заведения;

Кожно-венерологични заведения;

Центрове за спешна медицинска помощ;

Онкологични заведения;

Пневмофтизиатрични заведения;

Центрове за трансфузионна хематология;

Центрове за хемодиализа;

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспе­ци­фични белодробни заболявания;

Регистрирани заболявания от венерически болести;

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания;

Регистрирани заразни заболявания;

Хоспитализирани случаи в лечебните заведения със стационар;

Лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

2. Годишна статистическа информация, получена от статистически изследвания, включени в плана на НЦОЗА като Приложения към годишните отчети 365 и 365б

Дейност на лекарите по дентална медицина;

Дейност на самостоятелната медикотехническа лаборатория по зъботех­ника;

Дейности, свързани с майчиното здравеопазване;

Дейности, свързани с детското здравеопазване;

Резултати от профилактичните прегледи съобразно възрастта на децата;

Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст;

Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст над 18 години;

Рентгенови изследвания и процедури;

Лабораторна дейност.

Първите седем от тези изследвания обхващат лечебните заведения за извън­болнична помощ, а останалите две – лечебните заведения за болнична и извън­болнична помощ.

3. Информационни системи, базирани в НЦОЗА

Заразни заболявания;

Вирусен хепатит;

Полово предавани инфекции;

Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;

Инфекции, свързани с медицинското обслужване.

4. Здравни регистри, поддържани в НЦОЗА

Рeгистър на ражданията в Р България;

Регистър на инвазивната кардиология;

Регистър за редките болести;

5. Оперативна информация

Живородени, мъртвородени и умрели;

Умрели деца до 1-годишна възраст;

Умрели деца от 1 до 17 години;

Извършени аборти;

Инфекции, свързани с медицинското обслужване;

Леглови фонд на лечебните заведения;

Остра мозъчносъдова болест;

Остър инфаркт на миокарда;

Контролна дейност на РЗИ;

Имунизации;

Остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества.

6. Икономическа информация

Годишни форми по разделното отчитане на дейността, приходите и разходите на болниците с държавно участие и общинските болници;

Справка за дейността и фактическите разходи на ЦСМП;

Отчети по Наредба 2/2005 г. на МЗ за лечението на чуждите граждани;

Отчети за постъпилите болни, отговарящи на изискванията по Поста­нов­ление 17/2007 г.;

Сведение за направените разходи от Републиканския бюджет за лечение извън об­хва­та на ЗЗО.

НЦОЗА в своята информационна дейност се ръководи от основните приоритети в работата на Националната статистическа система, един от които е нама­ля­ване натовареността на респондентите и повишаване качеството на статис­ти­ческата дейност и резултатите от нея.

В тази връзка бяха разработени електронни приложения за основните отчети и приложения към тях на лечебните заведения, които замениха хартиения носител. Това намали натовареността на лечебните структури, сроковете за отчет­ността и повиши качеството на получаваната информация.

Работата по оптимизиране на информационния процес ще продължи в посока на преструктуриране на основните раздели на отчетите и осигурена съвмес­тимост на базовата информация и информацията от профилираните лечебни заведения.

 

 ІІ.   Информационната кампания за отчитане на здравното състояние на населението, ресурсите и дейността на лечебните заведения протича в следната последователност:


1. Подготовка на инструментариума (пакета медико-статистическа документация)

Документите, свързани с предвижданите през 2021 г. изследвания, са утвърдени със Заповед № РД 05-970/13.11.20 г. на Председателя на Националния статистически институт и утвърдени от МЗ с писмо № 74-01-119/9.12.2020 г.


2. Събиране на данните от здравната мрежа

Данните за здравното състояние на населението, ресурсите и дейността на лечебните заведения се събират, съобразно изготвения от НЦОЗА График.

В подготвителния етап на отчетната кампания, всяка РЗИ е необходимо да изпрати в НЦОЗА актуален списък на болниците по вид, както и на други ЛЗ в областта (комплексен онкологичен център, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, хосписи и ЦТХ) в срок до 23.12.2020 г. на е-адрес – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички отчети и приложения се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

През 2021 г. продължава да се изисква изпращането на попълнени само чрез вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, на следните отчети и приложения с данни за 2020 г. на посочените електронни адреси:

   Отчет на лечебните заведения за болнична помощ – 365Б

За ЛЗ в областите Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Перник и Плевен – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в областите Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч и Монтана – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в областите Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол –Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в област София (столица) – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на психиатричното заведение – отч. 366 –Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на кожно-венерологичното заведение – отч. 367 – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на онкологичното заведение – отч. 370 – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на пневмофтизиатричното заведение – отч. 372 –
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Хоспитализирани случаи в лечебните заведения по вид на заболяването и възраст – Приложение 5Б към отч. 365Б, Приложение 6Б1 към отч. 365Б, Приложение 6Б2 към отч. 365Б

За ЛЗ в областите Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Перник и Плевен – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в областите Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч и Монтана – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в областите Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол –
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в област София (столица) – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Хоспитализирани случаи в лечебните заведения по вид на заболяването и по местоживеене – Приложение 56БМ – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

През 2021 г. се изисква изпращането на попълнени само чрез вход за въ­веж­дане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010 и на следните отчети и приложения с данни за 2020 г. на посочените електронни адреси:

Отчет на лечебните заведения за извънболнична помощ – отч. 365 –
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейност на лекарите по дентална медицина – Приложение 1 към отч. 365 –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейност на самостоятелната медикотехническа лаборатория по зъботех­ника – Приложение 1А към отч. 365 –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейности, свързани с майчиното здравеопазване – Приложение 2 към отч. 365 –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейности, свързани с детското здравеопазване – Приложение 3 към отч. 365 –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Резултати от профилактичните прегледи, съобразно възрастта на децата – Приложение 4 към отч. 365 – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването и възраст – Приложение 5 и 6 към отч. 365

За ЛЗ в областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазар­д­жик, Перник и Плевен – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ЛЗ в областите: Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-столица, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Рентгенови изследвания и процедури – Приложение 9 към отч. 365 и отч. 365Б –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лабораторна дейност – Приложение 11 към отч. 365 и отч. 365Б –   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

През 2021 г. продължава да се изисква електронното представяне в НЦОЗА на следните отчети с данни за 2020 г. на посочените електронни адреси:

Отчет за регистрираните заболявания от венерически болести, микроспо­рия, трихофития и фавус – отч. 367Р – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на спешната медицинска помощ – отч. 369 (центрове, филиали и отделения за спешна медицинска помощ) – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания – отч. 370Р – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет за регистрираните заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания – отч. 372Р –
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на центъра по трансфузионна хематология – отч. 380 – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет на диализните структури – отч. 387 – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчет за заразните заболявания – по месеци и диагнози (годишен) – отч. 85Г – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За въпроси във връзка с технически проблеми при попълването на електронните таблици, разработени на Eхcel 2010 – г-жа Незабравка Гергова – тел. 02/9174034, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съответните електронни форми за попълване ще бъдат предоставени на РЗИ по електронната поща.

Оперативна информация

Представянето на оперативната информация в НЦОЗА през 2021 г. става в електронен вид по до сега установения ред – на електронни адреси, които ще бъдат посочени при изпращане на електронните макети за отчитането на І-во тримесечие на 2021 г.

Икономическа информация

Годишни форми по разделното отчитане на дейността, приходите и разходите на болниците с държавно участие и общинските болници – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Справка за дейността и фактическите разходи на ЦСМП Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчети по Наредба 2/2005 г. на МЗ за лечението на чуждите граждани – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчети за постъпилите болни, отговарящи на изискванията по Поста­нов­ле­ние 17/2007 г. – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сведение за направените разходи от Републиканския бюджет за лечение извън обхвата на ЗЗО – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


3. Контрол на попълнените отчетни форми

В програмните продукти, създадени в НЦОЗА, са заложени математически и логически контроли за всеки документ, съобразно неговата специфика.

Указанията за математически и логически контрол се публикуват на сайта на НЦОЗА.

Предвид повтарянето на едни и същи пропуски, и през тази година ще се предоставят по електронната поща на РЗИ някои допълнителни указания за логически оглед на отчети и приложения.


4. Корекции на допуснатите грешки

Корекции на допуснати пропуски и грешки по обхвата и съдържанието на документите се извършват в последователност:

НЦОЗА – РЗИ – ЛЗ;

НЦОЗА – ЛЗ;

НЦОЗА – НСИ – ЛЗ.

Проблеми:

Формално извършване на корекциите по документите;

Несъответствие на корекциите в НСИ и същите в НЦОЗА.

Неспазване на сроковете за предоставяяне на документите в НЦОЗА, съгласно определения График.


5. Обработка и консолидация на данните

Обработката на цялата информация от ЛЗ и от РЗИ се извършва в НЦОЗА след окончателното получаване, извършен контрол, съпоставяне и уточнени корекции на данните.

Изходните продукти се представят по различни признаци и на различни нивà в зависимост от спецификата на изследваните здравно-демо­графски процеси, видовете ресурси и дейност на лечебните и здравни заведения.

Формиране на изходната информацията по признаци и нивà:

възраст и пол;

нозологии, групи и класове болести по МКБ-10;

видове лечебни заведения (съгл. ЗЛЗ);

областно ниво;

национално ниво.


6. Анализ на информацията

Въз основа на данните в бази и данните за последната година, се изготвят аналитични и информационни справки по различни тематики.


7. Разпространение на информацията и информационно обслужване

Разпространение на информацията

Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ като орган на статистиката, разпространява информацията от своите статистически изследвания съгласно Закона за статистиката:

Чл. 3. (8) Националният статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка са източникът на официална статистическа информация в Република България.

Чл. 23. (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката запознават обществеността с резултатите от статистическите изследвания чрез средствата за масово осведомяване, интернет страниците си, чрез собствени публикации или по друг подходящ начин при спазване разпоредбите на глава шеста.

Чл. 24. (1) (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г.) Националният статистически институт и органите на статистиката предоставят безплатно статистическа информация от изследванията, включени в Националната статистическа програма, на Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, министерствата и другите централни органи на изпълнителната власт, на органите на съдебната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на органите, поддържащи национални регистри, предвидени в закон.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Статистическа информация се предоставя безплатно на международни статистически организации, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Ежегодно дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“, подготвя и издава следните печатни и електронни издания:

Публикации:

Кратък статистически справочник „Здравеопазване “ на български език;

Кратък статистически справочник „Здравеопазване“ на английски език;

„Здравеопазване” – съвместно издание с НСИ.

Бюлетини:

Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения;

Хоспитализирана заболеваемост в Р България;

Лица с призната трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане в Р България;

Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени новообра­зу­вания в Р България;

Смъртност по основни причини в Р България;

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ.

 Информационно обслужване

На основание чл. 12 на Наредба №1 на министъра на здравеопазването Националният център по обществено здраве и анализи извършва информационен обмен със Световната здравна организация, Евростат и други международни институции по въпроси относно здравно-демографската характеристика на населението, ресурсите в здравеопазването, дейността на лечебните заведения и във връзка с разработването, производството и разпространението на европейска статистическа информация.

Съгласно чл. 23, 3. от Правилника за устройството и дейността на НЦОЗА участва в дейности свързани с обмена на данни с национални и международни бази данни.

Предоставяне на данни за актуализиране на:

базата данни „Здраве за всички“ на СЗО;

базите данни на Евростат;

Уницеф.

 

 III.   Промени в отчетната документация за отчетна кампания 2020/2021 г.


Общи промени

Промени в начина на събирането на данните

През 2021 г. се изисква представяне в НЦОЗА, както е посочено и в раздел ІІ, на попълнени само чрез вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, без представяне на хартиен носител, и на следните отчети и приложения за отчетната 2020 г.: Отчет 365; Приложение 1 към Отчет 365; Приложение 1А към Отчет 365; Приложение 2 към Отчет 365; Приложение 3 към Отчет 365; Приложение 4 към Отчет 365; Приложение 5 към Отчет 365; Приложение 6 към отчет 365; Приложение 9 към отчет 365 и 365Б; Приложение 11 към Отчет 365 и 365Б.

Промени в съдържанието на документите

Приложения 5 и 6 към отч. 365

Приложения 5Б, 6Б1 и 6Б2 към отч. 365Б

Във връзка с отчитането на регистрираните и хоспитализирани случаи на „Covid 19“ и в съответствие с въвеждането на нови кодове за отчитането му в МКБ 10, към списъка с наблюдаваните болести по МКБ 10 в разделите за заболеваемостта се включва новият ХХІІ клас „Кодове за специални цели - U00–U85“ и в т.ч. „Нови заболявания с несигурна етиология или спешна употреба – временни кодове U00–U49“ и от тях: „Кодове за спешна употреба U07“, като в т.ч. на тях са включени „COVID-19, идентифициран вирус U07.1“ и „COVID-19, неидентифициран вирус U07.2“.

(ш. 253 – ш.257 в Раздел І на Приложения 5 и 6 към отч. 365, и ш. 402 – ш. 406 в Раздел І на приложения 5Б, 6Б1 и 6Б2 към отч. 365Б)

Приложения 5Б, 6Б1 и 6Б2 към отч. 365Б

В Раздел ІІІ ш.01 става „Хоспитализирани случаи по клинични пътеки, включващи диагнози от I до XIX и XXII клас (от ш.001 на РазделI)“

Отчет 85 и Отчет 85Г

За наблюдението на регистрираните случаи на „Covid 19“ в т.ч. на оста­на­лите заразни заболявания, подлежащи на задължително съобщаване, в отчетите за заразните заболявания допълнително е включена позиция „Коронавирус (COVID-19)“ - (ш. 83)

Отч.365Б и в Оперативно сведение за легловия фонд в ЛЗ „3“- 12

Включена е нова позиция „COVID-19 инфекция“ в т.ч на позицията „Други“ към „Интензивни легла“, в т.ч. на „Инфекциозни болести“ и в т.ч. на „Терапевтични“ за активно лечение в таблицата „Леглови фонд и неговото използване“ (съответно ш. 13, ш. 42 и ш.48 на табл. 1 в раздел ІV на Отч.365Б и в Оперативно сведение за легловия фонд в ЛЗ „3“- 12)

Отч.365, Отч.365Б и Прил.11

Включена е нова позиция PCR за SARS-CoV-2 в т.ч. на „Лабораторни изследвания“ в таблица 2 „Извършени изследвания“ на раздел „Меди­цинс­ка апаратура и изследвания“ (съответно ш.14 на табл. 2 от раздел VІ на отч. 365 и отч. 365Б).

Позиция PCR за SARS-CoV-2 е включена и в т.ч. на „Други“ на приложение 11 към отч.365 и 365Б за лабораторната дейност (ш.17).


Промени в отделни отчети, приложения и оперативни сведения

Отчет 365Б – Отчет на лечебните заведения за болнична помощ

В Раздел I. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА се включва нова позиция – „COVID-19 инфекция“ – ш. 39.

Приложение 9 към отчет 365 и 365Б – Рентгенови изследвания и проце­дури

Актуализирана и допълнена е номенклатурата на видовете изследвания и процедури във връзка с навлизането в практиката на нови методи.

Отчет 369 - Отчет на спешната медицинска помощ

В Раздел ІІІ ДЕЙНОСТ - колона 3 става „За неотложна/ неспешна медицинска помощ“.

Справка за отчитане на извършени фактически разходи, реализирана дейност, численост на персонала и средна работна заплата в лечеб­ните заведения с държавно и общинско участие; Таблица на приходите на лечебното заведение; Разходи за придобиване на дълготрайни акти­ви в лечебното заведение.

Включена е нова позиция „COVID-19 инфекция“ в номенклатурата на болнич­ните отделения/ звена – (ш.15)

Образците на формулярите и Графикът се публикуват на сайта на НЦОЗА.

НЦОЗА актуализира програмните продукти според настъпилите промени в първичните документи и/или новите изисквания към входа и изхода на информационните системи.

Програмите ще се предоставят в началото на кампанията за ползване от лечебните заведения и Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

 

ЕКИПЪТ НА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БЛАГОДАРИ НА КОЛЕГИТЕ ОТ РЗИ ЗА ДОБРОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИМ ПОЖЕЛАВА

 ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА 2021 ГОДИНА!