НЦОЗА изготвя ежегоден анализ за състоянието на специалистите в здравеопазването.

Той се базира на данни и анализи, които НЦОЗА получава от Районните здравни инспекции (РЗИ). Информацията е свързана с наличието и потребностите от специалисти в страната и се изготвя съвместно с регионалните колегии на БЛС, БФС и БЗС. Тя включва броят на придобилите и упражняващите специалности, осигуреността и потребностите на населението от съответния вид специалисти, прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст, както и потребностите от специалисти през следващите 5 години. НЦОЗА предоставя обобщените данни за страната на Министерството на здравеопазването.
Ангажиментите на институциите, свързани с ежегодния анализ, са регламентирани в Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

РЗИ използват утвърдени образци за подаване на информацията в НЦОЗА, които могат да бъдат намерени тук:

Образец за подаване на МФД за бази за обучение
Образец за подаване на МФД за ЛЗ по чл. 13
Образец на Приложение 1 към анализа на специалистите в здравеопазването
Образец текстова част
Образец свободни длъжности