07.02.2020

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И АНАЛИТИЧНИТЕ ПPАКТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в законодателството и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е предназначен курса, са експерти и аналитични специалисти, работещи в областта на контрола, безопастността и оценката на риска от ГМО.

По време на курса с продължителност  два дни, ще бъдат обстойно разгледани новостите по отношение на европейското и българското законодателство, свързани с контрола върху ГМО. Това включва оценката на риска, методиката за вземане на проби от различни суровини и спецификата на отделните етапи, през които преминава един ГМО анализ.  Обучението ще се постави акцент върху основните изисквания касаещи организацията и работния процес в генетичните и  молякулярно - биологичните лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

За да заявите своето място, моля да се регистрирате тук