Доклади от приключили сравнителни изпитвания:
https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/Proficiency-tests.html