Оперативна информация

Оперативната информация се събира, обработва и използва за отчетни и контролни нужди, свързани с процеса на управление на здравната система. Тя е база за вземане на своевременни решения и предприемане на адекватни действия, поради настъпили динамични промени в здравните процеси.

Оперативната информация е с различни времеви периоди – ежедневна, седмична, месечна, тримесечна, шестмесечна и годишна.

Данните от оперативната информация са предварителни и са възможни корекции във всеки следващ времеви период и в края на годината.