Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“
Тема на дисертационния труд : "Медико-социални проблеми при Цезаровото сечение - управление на риска"
Кандидат : Д-р Румен Любенов Велев
Научни ръководители : Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2.
Научно жури - председател: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Членове: 2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
3. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Рецензенти: 1. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Дата : 30.01.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 10:00 ч., Аудиториум, етаж 1 на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София