Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : Регулаторна рамка и възможности за провеждане на клинични проучвания в България на фона на държавите от Европейското икономическо пространство
Кандидат : Лилия Валериева Богданова
Научни ръководители : 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
3. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
4. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф
5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Рецензенти: 1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
Дата : 11.06.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА