Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хранене и диететика
Първично звено: Дирекция „Обществена здраве и здравен риск”
Тема на дисертационния труд : "Молекулярно-генетични маркери за оценка усвояването на хранителни вещества"
Кандидат : Елена Йорданова Кузова
Научни ръководители : 1. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм
2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Научно жури - председател: Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
Членове: 2. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм
3. Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн
4. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
5. Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Доц. д-р Констанца Христова Ангелова, дм
Рецензенти: 1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
2. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
Дата : 19.04.2021 г.
Статус: предстоящ
Време и място на провеждане: 27.04.2021 г., 11:00 ч.