Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Проучване на качеството на живот при някои социалнозначими заболявания на ЦНС"
Кандидат : д-р Владимир Павлов Дамянов
Научни ръководители : 1. Проф. Валентина Боянова Петкова- Димитрова, дфн
2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
3. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм
4. Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм
5. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
Рецензенти: 1. Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм
2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн
Дата : 19.01.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 27.01.2021 г., 14:00 ч.