Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Организация и управление на ликвидирането на последствията от радиционно заразяване на населението в резултат на терористичен акт и други радиационни инциденти"
Кандидат : д-р Атанас Радинов Радинов
Научни ръководители : Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Научно жури - председател: Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Членове: 2. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
3.Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
4.Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм
5. Доц. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн
Рецензенти: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
Дата : 14.01.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 21.01.2021 г., 14:00 ч.