Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Необходимост от маркетингова култура като управленска функция в болничния мениджмънт"
Кандидат : Д-р Антон Петкoв Петков
Научни ръководители : Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
3. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн
4. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
5. Проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм
2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн
Рецензенти: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм
Дата : 22.02.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 01.03.2021 г., 11:00 ч.