Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Проучване и анализ на процеса по ОЗТ и икономическите аспекти от въвеждането в България"
Кандидат : Анелия Христова Николова
Научни ръководители : 1. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
3. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
4. Доц. Станислав Радославов Георгиев, д
5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Проф. Асена Христова Сербезова, дф
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
Дата : 16.12.2020 г. 10:30
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2020 г., 10:30 ч.