Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Медикосоциални и икономически аспекти на медикаментозния аборт в България"
Кандидат : Димитър Митков Маринов
Научни ръководители : 1.Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Членове: 2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
4.Доц. д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, дм
5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. Асена Христова Сербезова, дф
Рецензенти: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Дата : 16.12.2020 г. 13:30
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2020 г., 13:30 ч.