Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция "„Промоция на здраве и превенция на болестите“ "
Тема на дисертационния труд : "Електронната рецепта - анализ на възможностите за въвеждането й в България "
Кандидат : Светлана Иванова Гълева
Научни ръководители : 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Научно жури - председател: проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата : 16.12.2019 г. 14:00
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2019 г., 14:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА