Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : „Медико-социална значимост на фамилната хиперхолестеролемия в България“
Кандидат : Д-р Светослав Валентинов Ценов
Научни ръководители : 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Членове: 2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
4. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
5. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм
Резервни членове: 1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм
2. Проф. Асена Христова Стоименова, дф
Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
Дата : 12.06.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА