Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Тема на дисертационния труд : "Специфична миграция на мономери от полимерни материали за контакт с храни, предлагани на българския пазар"
Кандидат : Светла Петрова Петрова
Научни ръководители : Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Членове: 2. Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
3. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх
4. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
5. Доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм
Резервни членове: 1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
2. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх
Дата : 26.03.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА