Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Тема на дисертационния труд : "Хигиенна физикохимична характеристика на изкуствени минeрални влакна"
Кандидат : Емилия Костадинова Мавродиева
Научни ръководители : Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
2.
Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Членове: 2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
3. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
4. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм
5. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
Резервни членове: 1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
2. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм
Дата : 01.10.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч.,зала 18, етаж 10 на НЦОЗА