Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “
Тема на дисертационния труд : "Ролята на сегментацията на аудиторията и избора на комуникационен канал в процеса на здравна комуникация."
Кандидат : Татяна Стоянова Каранешева
Научни ръководители : Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2.
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм
Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Дата : 30.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 10:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА