Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“
Тема на дисертационния труд : "Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение сред студенти от помагащите професии и медицина"
Кандидат : Д-р Румяна Вечкова Динолова-Ходжаджикова
Научни ръководители : 1. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове: 2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
3. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
4. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн
Резервни членове: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
2. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм
Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
Дата : 25.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА