ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Светлана Иванова Гълева

Област на висше образование:   7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:    7.1. Медицина
Научна специалност:            Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:    Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “
Научна организация:    НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Електронната рецепта - анализ на възможностите за въвеждането й в България

Научен ръководител:    Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                        
Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Членове:            2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                             3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
                             4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                             5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Резервни членове:    1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм
                                       2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

Рецензенти:        1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм

Дата на защита:        16.12.2019 г., 14:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Светослав Валентинов Ценов

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:     7.1. Медицина
Научна специалност:            Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено:                   Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Научна организация:            НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    „Медико-социална значимост на фамилната хиперхолестеролемия в България“

Научни ръководители:    1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                              2. Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм
                       
Научно жури:               
Председател:            1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Членове:                    2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
                                     3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
                                     4. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
                                     5. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм
                       
Резервни членове:       1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм
                                           2. Проф. Асена Христова Стоименова, дф

Рецензенти:                1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                       2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм

Дата на защита:        12.06.2019 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА


Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
Становище на проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
Становище на проф. Илко Николаев Гетов, дф
Становище на доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм

Summary
Review from prof. dr. Petko Nenkov Salchev, MD
Review from prof. dr. Boris Iliev Bogov, MD
Opinion from prof. dr. Arman Shnork Postadzhiyan, MD
Opinion from prof. dr. Ilko Nikolaev Getov, MD
Opinion from assoc.prof. Desislava Ivanova Vankova, MD

ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Лилия Валериева Богданова

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:     7.1. Медицина
Научна специалност:                     Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено:                            Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Научна организация:                     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Регулаторна рамка и възможности за провеждане на клинични проучвания в България на фона на държавите от Европейското икономическо пространство

Научни ръководители:    1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                              2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
                        
Научно жури:                
Председател:            1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове:                      2. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
                                       3. Проф. Тони Йонков Веков, дмн
                                       4. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф
                                       5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
                        
Резервни членове:        1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                           2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф

Рецензенти:                1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
                                        2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн

Дата на защита:        11.06.2019 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА
 

Автореферат
Рецензия на доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
Рецензия на проф. Тони Йонков Веков, дмн
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Становище ндоц. Станислав Радославов Георгиев, дф
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф

 

ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Светла Петрова Петрова

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:      7.1. Медицина
Научна специалност:                     Хигиена
Първично звено:                            Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Научна организация:                     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Специфична миграция на мономери от полимерни материали за контакт с храни, предлагани на българския пазар

Научeн ръководител:    Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм

Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм

Членове:    2. Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
                     3. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх
                     4. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
                     5. Доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм
                        
Резервни членове:    1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
                                       2. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх

Рецензенти:       1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
                               2. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх

Дата на защита:      26.03.2019 г., 11.30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат

Рецензия на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Рецензия на доц. Николай Атанасов Ризов, дх
Становище на доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
Становище на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм

 

ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Румен Любенов Велев

Област на висше образование:     7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:      7.1. Медицина
Научна специалност:                        Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено:                                Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“
Научна организация:                        НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Медико-социални проблеми при Цезаровото сечение - управление на риска

Научен ръководител:    1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                        
Научно жури:                
Председател:                 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм

Членове:                          2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                           3. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
                                           4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                                           5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм
                        
Резервни членове:        1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
                                            2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

Рецензенти:                    1. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
                                            2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:   30.01.2019 г., 10:00 ч., Аудиториум, етаж 1 на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София

Автореферат

Рецензия на доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм

 

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. обявява конкурси за две редовни докторантури за учебната 2018-2019 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“ - една и за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“ - една към дирекция „Аналитични лабораторни дейности”) и една задочна докторантура по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”).
Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство;
справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Публикувана ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125


повече информация

Вие сте тук:Home Конкурси и процедури за научни степени