ОНС „Доктор”

ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Румен Любенов Велев

Област на висше образование:     7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:      7.1. Медицина
Научна специалност:                        Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено:                                Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“
Научна организация:                        НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Медико-социални проблеми при Цезаровото сечение - управление на риска

Научен ръководител:    1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                        
Научно жури:                
Председател:                 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм

Членове:                          2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                           3. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
                                           4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                                           5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм
                        
Резервни членове:        1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
                                            2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

Рецензенти:                    1. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
                                            2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:   30.01.2019 г., 10:00 ч., Аудиториум, етаж 1 на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София

Автореферат

Рецензия на доц. д-р Никола Божилов Василев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм

 

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. обявява конкурси за две редовни докторантури за учебната 2018-2019 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“ - една и за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“ - една към дирекция „Аналитични лабораторни дейности”) и една задочна докторантура по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”).
Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство;
справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
Публикувана ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125


повече информация

Вие сте тук:Home Конкурси и процедури за научни степени