Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус и здравно състояние (здравна идентичност), други данни.

1. Обща информация:
  1.   Национален регистър на пациентите с диабет в Рeпублика България
  2.   АИС за трайна неработоспособност
  3.   Персонал – обработка работна заплата
  4.   Управление на персонала -трудови досиета
  5.   Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
  6.   Клиенти
  7.   Специализиран софтуер за болници
  8.   Национален скринингов регистър
  9.   Национален регистър на пациентите с редки болести в Рeпублика България
10.   Общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници, преминали онлайн обучение на платформа на НЦОЗА
11.   Суицидни действия на територията на Република България
12.   Специализиран софтуер за отчет на перинаталната детска смъртност – свидетелство за детска смърт
13.   Национална информационна система за ражданията
14.   Национален регистър по инвазивна кардиология
15.   Информационна система Деловодство
16.   Регистър на експертите по оценка на здравните технологии и заявители- притежатели на разрешително за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или техни упълномощени представители
17.   Регистър на заявления и заявители за извършване на експертна оценка и техническа експертиза на обекти
18.   Система за контрол на достъпа в сградата на НЦОЗА
19.   Видеонаблюдение
20.   Епидемиологични проучвания
21.   Регистри по научната дейност: докторанти, специализанти и академичния състав на НЦОЗА, към НАЦИД (Национален център за информация и документация)

2. Цели на събирането и обработката:
Личните Ви данни са ни необходими във връзка с изпълнението на основните дейности на НЦОЗА, вменени с нормативен акт. НЦОЗА като публичен орган събира личните Ви данни на законово основание и за спазване на законови задължения, за конкретни и точно определени законово регламентирани цели, като не допуска данните Ви да бъдат обработвани допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработването на личните Ви данни от страна на НЦОЗА е законосъобразно и добросъвестно. НЦОЗА поддържа личните Ви данни във вид, за период не по-дълъг от посочения в приложимата нормативна уредба и за целите, за които данните са необходими.
НЦОЗА събира, обработва и съхранява следните категории лични данни:
•    три имена на физически лица
•    единен граждански номер
•    данни по лична карта – номер, дата на издаване, дата на валидност, издаващ орган, гражданство
•    данни за завършено образование и придобита квалификация, научни степени и звания
•    данни за здравословно състояние
•    личен номер на чужденец и паспортни данни
•    телефонен номер за връзка
•    електронен адрес (e-mail)
•    данни за юридически лица – наименование, три имена на представляващия юридическото лице, ЕИК/БУЛСТАТ, регистрация по ДДС, седалище и адрес на управление, телефон за връзка

3. Местонахождение на Личните Ви данни:
Личните Ви данни се обработват в НЦОЗА, намиращ се в РБългария, гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 15. Съхранението на Вашите данни се извършват на адреса на НЦОЗА, в някои национални регистри за здравно състояние- на адрес на помещения на други организации: Министерство на Здравеопазването.

4. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни:
Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни, са определени в зависимост от предназначението и функционирането на всеки регистър и включват:
•    Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството,  съдебни органи и вещи лица, други държавни органи (полиция, следствие, прокуратура, ДАНС, Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и други), доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни;
•    ИТ фирми за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на НЦОЗА;
•    Куриерски организации, туроператори;
•    Медицински заведения и специалисти;
•    Министерство на здравеопазването;
•  Одитори и консултанти, които проверяват спазването от страна на НЦОЗА на външни и вътрешни стандарти и изисквания;
•    Други трети лица по силата на нормативно изискване.
Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.
5. Период на съхранение:
Съгласно законите на Република България и в съответствие с вътрешните нормативни актове, съхранението няма да надвишава посочените периоди. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

6. Какви са правата Ви?
Обработката на лични данни в НЦОЗА се извършва съобразно Политиката за поверителност и защита на личните данни в НЦОЗА.

Вие имате право на достъп до личните данни, които НЦОЗА събира директно и държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на е-мейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, НЦОЗА, Длъжностно лице по защита на личните данни.
Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, наличен при поискване на е-мейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, НЦОЗА, Длъжностно лице по защита на личните данни.
В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).
В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на личните данни на е-мейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, НЦОЗА, Длъжностно лице по защита на личните данни. Нашето Длъжностно лице по защита на личните данни ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.
Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях.

 

You are here: Home Personal data protection