Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус и здравно състояние (здравна идентичност), други данни.

1. Обща информация:
Национален Център по Обществено Здраве и Анализи (НЦОЗА) е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте директно и/или индиректно). НЦОЗА обслужва национални регистри за здравното състояние, за които информацията се събира от лечебните заведения и медицинските специалисти в страната. За друга част от регистрите, информацията се получава лично при кандидатстване за работа, участие в експертни групи, провеждане на обучения, експертизи и т.н. в областите на компетентност и дейност на НЦОЗА. Ние събираме от Вас лични данни съобразно нуждите на всеки регистър с лични данни (по регистрация в Комисия за защита на личните данни КЗЛД) от посочените по-долу, които подлежат на актуализация и допълване:
1.Методика за субсидиране на лечебните заведения
2. Национален регистър на пациентите с диабет в Рeпублика България
3. АИС за трайна неработоспособност
4. Персонал – обработка работна заплата
5. Управление на персонала -трудови досиета
6. Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
7. Клиенти
8. Специализиран софтуер за болници
9. Национален скринингов регистър
10. Национален регистър на пациентите с редки болести в Рeпублика България
11.Общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници, преминали онлайн обучение на платформа на НЦОЗА
12. Суицидни действия на територията на Република България
13.Специализиран софтуер за отчет на перинаталната детска смъртност – свидетелство за детска смърт
14. Национална информационна система за ражданията
15. Национален регистър по инвазивна кардиология
16. Информационна система Деловодство
Подробна информация за всеки регистър е публично достъпна на интернет сайта на КЗЛД.
2. Цели на събирането и обработката:
Личните Ви данни са ни необходими във връзка с изпълнението на основните дейности на НЦОЗА. НЦОЗА събира личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработването на личните Ви данни е законосъобразно и добросъвестно. НЦОЗА поддържа личните Ви данни във вид, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни.
3. Местонахождение на Личните Ви данни:
Личните Ви данни се обработват в НЦОЗА, намиращ се в РБългария, гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 15. Съхранението на Вашите данни се извършват на адреса на НЦОЗА, в някои национални регистри за здравно състояние- на адрес на помещения на Министерство на Здравеопазването.

прочети още за Защита на личните данни

Вие сте тук:Home Защита на личните данни