Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси както следва:

1) за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един,

2) за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един, всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 97 от 23.11.2018г., стр. 73-74

повече информация

ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Емилия Костадинова Мавродиева

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:     7.1. Медицина
Научна специалност:                       Хигиена
Първично звено:                              Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности “
Научна организация:                      НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:  Хигиенна физикохимична характеристика на изкуствени минeрални влакна

Научeн ръководител:    Доц. Радка Тодорова Луканова, дх

Научно жури:                
Председател:    1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм

Членове:        2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб
                          3. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
                          4. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм
                          5. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх
                        
Резервни членове:    1. Доц. Антон Колев Тачев, дм
                                        2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм

Рецензенти:            1. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
                                    2. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм

Дата на защита:        01.10.2018 г., 11.00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
Рецензия на доц. Петрана Чернева Жалова, дм
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Становище на доц. Радка Тодорова Луканова, дх

 

ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Марин Бойков Пенков

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:       7.1. Медицина
Научна специалност:                  Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:             Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“
Научна организация:     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Концептуална рамка и модел за организация и управление на качеството в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - София по ISO 9001:2008

Научни ръководители:    1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                              2. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм  
                        
Научно жури:                
Председател:          1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове:                    2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                     3. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
                                     4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                                     5. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
                        
Резервни членове:       1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                          2. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм

Рецензенти:                1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                        2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:        04.06.2018 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

 

ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Румяна Вечкова Динолова-Ходжаджикова

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:      7.1. Медицина

Научна специалност:            Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:    Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“

Научна организация:            НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение сред студенти от помагащите професии и медицина

Научни ръководители:    1. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
                        
Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Членове:        2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
                         3. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
                         4. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
                         5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн
                        
Резервни членове:    1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                       2. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм

Рецензенти:            1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                    2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм

Дата на защита:        25.04.2018 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на . доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
Становище на доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Становище на доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
Становище на проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн

ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Татяна Стоянова Каранешева

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:      7.1. Медицина

Научна специалност:            Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:    Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “

Научна организация:            НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Ролята на сегментацията на аудиторията и избора на комуникационен канал в процеса на здравна комуникация.

Научен ръководител:    Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                        
Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм

Членове:          2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                           3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
                           4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                            5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Резервни членове:    1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                        2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм

Рецензенти:            1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                    2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:        30.04.2018 г., 10:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности