Обществени поръчки и публични покани- профил

2/2019

Профил на купувача

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Идентификационен номер № 2/2019

Предмет на поръчката: „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти  за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“, по пет обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 04.10.2019
Обявление 04.10.2019
Документация за участие 04.10.2019
Образци на документи 04.10.2019
ЕЕДОП 04.10.2019
Линк към процедурата в РОП 04.10.2019
Отговор на искане за промени в документацията 10.10.2019

 

1/2019

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 13.08.2019
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 13.08.2019
Документация за участие 13.08.2019
Образци на документи 13.08.2019
Протокол от работата на комисията 04.09.2019
Отказ от сключване на договор 11.09.2019
Договор 02.10.2019

 

1/2019

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката:

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
   
   
   
   
   
   
   

 

1/2018

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 07.08.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 07.08.2018
Документация за участие 07.08.2018
Образци на документи 07.08.2018
Протокол от работата на комисията 20.08.2018
Писмо за отказ от сключване на договор 22.08.2018
Договор 14.09.2018

 

5/2017

Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Покана до определено лице

с предмет: „Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документи и документооборот - EVENTIS R7“

Идентификационен номер № 5/2017

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана 15.11.2017
Приложения и образци на документи 15.11.2017
Протокол от работата на комисията 24.11.2017
Договор 01.12.2017

 

4/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 4/2017

Предмет на поръчката: „Логистично осигуряване на обучения, организирани от Mеждународния институт за младежко развитие PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 27.10.2017
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.10.2017
Документация за участие 27.10.2017
Образци на документи 27.10.2017
Протокол от работата на комисията 14.11.2017
Договор 30.11.2017

 

3/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 3/2017

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 17.08.2017
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.08.2017
Документация за участие 17.08.2017
Образци на документи 17.08.2017
Протокол от работата на комисията 05.09.2017
Писмо за отказ от сключване на договор 14.09.2017
Договор 14.09.2017

 

2/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2  от ЗОП

Вид на процедурата:  Публично състезание

Идентификационен номер № 2/2017

Предмет на поръчката: „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача

Решение за откриване на процедура

Линк в АОП

10.03.2017

Обявление за поръчка

Линк в АОП

10.03.2017
Документация за участие 10.03.2017
Образци на документи 10.03.2017
Протокол № 1 12.04.2017
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 02.05.2017
Протокол № 2 08.06.2017
Протокол № 3 08.06.2017
Протокол № 4 08.06.2017
Протокол № 5 08.06.2017
Протокол № 6 08.06.2017
Протокол по чл. 181 ал.4 от ЗОП 08.06.2017
Решение №РД-307 от 07.06.2017 08.06.2017
Съобщение до всички участници 06.07.2017
Решение 1105/28.09.2017г. на КЗК 27.10.2017
Договор 06.11.2017

Обявление за възложена поръчка

08.11.2017

 

1/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2  от ЗОП

Вид на процедурата:  Публично състезание

Идентификационен номер № 1/2017

Предмет на поръчката: „Доставка на измервателна апаратура за ЕМП, мониторингови станции за измерване на ЕМП и софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП- по обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проектPDP 01: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение за откриване на процедура 19.01.2017
Обявление за поръчка 19.01.2017
Документация за участие 19.01.2017
Образци на документи 19.01.2017
Протокол №1 14.02.2017
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 16.02.2017
Протокол №2 24.02.2017
Доклад на комисията 24.02.2017
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 24.02.2017
Договор по обособена позиция №1 21.03.2017
Договор по обособена позиция №2 21.03.2017
Договор по обособена позиция №3 21.03.2017
Обявление за възложена поръчка 27.03.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №1 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №2 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №3 09.05.2017

 

3/2016

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

Oбява за обществена поръчка за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер 3

Дата на създаване на страницата 05.12.2016 г.

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО ПЕЧАТ - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.“

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 05.12.2016

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

05.12.2016
Документация за участие 05.12.2016
Образци на документи 05.12.2016
Протокол от работата на комисията 21.12.2016
Договор по обособена позиция 1 29.12.2016
Договор по обособена позиция 2 29.12.2016

 

2/2016 (2)

Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 2

Дата на създаване на страницата 14.04.2016 г.

Предмет на поръчката: Разработване и прилагане на програми за обучения, организиране и провеждане на обучения на обучители от 28-те РЗИ, по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата – по обособени позиции“ в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Документация за участие 14.04.2016
Образци на документи 14.04.2016

Проекти на договори:

- по Обособена позиция №1

- по Обособена позиция №2

- по Обособена позиция №3

14.04.2016
Линк към процедурата в РОП 14.04.2016
Протокол № 1 08.06.2016
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 27.06.2016
Протокол № 2 22.07.2016
Протокол № 3 22.07.2016
Протокол № 4 22.07.2016
Протокол № 5 22.07.2016
Решение за избор на изпълнител 22.07.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №1 29.08.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №2 14.09.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №3 20.09.2016
Информация за сключен договор 27.09.2016

 

Вие сте тук:Home ~Обществени поръчки и търгове~~ Обществени поръчки и публични покани- профил