Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурс за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Токсикология” (за нуждите на отдел „ГМО”, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”), със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г., стр. 75

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури по заемане на академични длъжности