Обяви за работа


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи „Главен експерт“ на пълен работен ден.

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше образование – инженер „Отопление и вентилация” и специалност „Санитарно инженерство”.

Професионален опит:
Не по-малко от 5 години в сферата на проектирането и здравния контрол.

Описание на длъжността:
Изготвя необходимите становища за осъществяване контрол от Министерство на здравеопазването по отношение на внесените от общини, фирми и други ведомства, инвестиционни проекти за които е необходимо становище съгласно чл. 35 от Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. При спазване принципите за законосъобразност се изготвят становища за големи инфраструктурни обекти, като градски водопроводи, железопътни трасета и автомагистрали, електропроводи високо напрежение, пречиствателни станции за отпадъчни води, градоустройствени планове или изискват становище за преустройство и изграждане на обекти с обществено предназначение като болници, санаториуми и др.
Умения:
-компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
- добра компютърна грамотност;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели.
Необходими документи за интервю:
-  заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-  автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност „Санитарно инженерство”;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;

Срок за подаване на документите: до 17.12.2017 г.

Телефон за връзка: 02/8056 393

Вие сте тук:Home Кариери Обяви за работа