5/2017

Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Покана до определено лице

с предмет: „Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документи и документооборот - EVENTIS R7“

Идентификационен номер № 5/2017

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана 15.11.2017
Приложения и образци на документи 15.11.2017
Протокол от работата на комисията 24.11.2017
Договор 01.12.2017