2/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2  от ЗОП

Вид на процедурата:  Публично състезание

Идентификационен номер № 2/2017

Предмет на поръчката: „ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ ПЪТУВАНИЯ ЗА И ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА НЦОЗА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача

Решение за откриване на процедура

Линк в АОП

10.03.2017

Обявление за поръчка

Линк в АОП

10.03.2017
Документация за участие 10.03.2017
Образци на документи 10.03.2017
Протокол № 1 12.04.2017
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 02.05.2017
Протокол № 2 08.06.2017
Протокол № 3 08.06.2017
Протокол № 4 08.06.2017
Протокол № 5 08.06.2017
Протокол № 6 08.06.2017
Протокол по чл. 181 ал.4 от ЗОП 08.06.2017
Решение №РД-307 от 07.06.2017 08.06.2017
Съобщение до всички участници 06.07.2017
Решение 1105/28.09.2017г. на КЗК 27.10.2017
Договор 06.11.2017

Обявление за възложена поръчка

08.11.2017