1/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2  от ЗОП

Вид на процедурата:  Публично състезание

Идентификационен номер № 1/2017

Предмет на поръчката: „Доставка на измервателна апаратура за ЕМП, мониторингови станции за измерване на ЕМП и софтуер за моделиране на пространствените характеристики на ЕМП- по обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проектPDP 01: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение за откриване на процедура 19.01.2017
Обявление за поръчка 19.01.2017
Документация за участие 19.01.2017
Образци на документи 19.01.2017
Протокол №1 14.02.2017
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 16.02.2017
Протокол №2 24.02.2017
Доклад на комисията 24.02.2017
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 24.02.2017
Договор по обособена позиция №1 21.03.2017
Договор по обособена позиция №2 21.03.2017
Договор по обособена позиция №3 21.03.2017
Обявление за възложена поръчка 27.03.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №1 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №2 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №3 09.05.2017