Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

Oбява за обществена поръчка за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер 3

Дата на създаване на страницата 05.12.2016 г.

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО ПЕЧАТ - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Услуги по печат в изпълнение на дейности по проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.“

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 05.12.2016

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

05.12.2016
Документация за участие 05.12.2016
Образци на документи 05.12.2016
Протокол от работата на комисията 21.12.2016
Договор по обособена позиция 1 29.12.2016
Договор по обособена позиция 2 29.12.2016

 

Вие сте тук:Home