Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 2

Дата на създаване на страницата 14.04.2016 г.

Предмет на поръчката: Разработване и прилагане на програми за обучения, организиране и провеждане на обучения на обучители от 28-те РЗИ, по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата – по обособени позиции“ в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Документация за участие 14.04.2016
Образци на документи 14.04.2016

Проекти на договори:

- по Обособена позиция №1

- по Обособена позиция №2

- по Обособена позиция №3

14.04.2016
Линк към процедурата в РОП 14.04.2016
Протокол № 1 08.06.2016
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 27.06.2016
Протокол № 2 22.07.2016
Протокол № 3 22.07.2016
Протокол № 4 22.07.2016
Протокол № 5 22.07.2016
Решение за избор на изпълнител 22.07.2016

Договор за изпълнение по Обособена позиция №1

29.08.2016

Договор за изпълнение по Обособена позиция №2

14.09.2016

Договор за изпълнение по Обособена позиция №3

20.09.2016

Информация за сключен договор 27.09.2016

Обявление за приключване на договор по об.поз.1

Обявление за приключване на договор по об.поз.2 

Обявление за приключване на договор по об.поз.3

13.03.2017

 

Вие сте тук:Home