Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 12

Дата на създаване на страницата 04.09.2015 г.

Предмет на поръчката: Дизайн, разработване и създаване на релационни бази данни и приложения за уеб-базирани  регистри в здравеопазването - национален диабетен регистър, национален регистър на пациентите с редки болести и регистър на източниците на ЕМП (Електро - Магнитни Полета), в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 04.09.2015
Обявление 04.09.2015
Документация за участие 04.09.2015
Образци на документи 04.09.2015
Линк към процедурата в РОП 04.09.2015
Отговор № 1 на запитване 28.09.2015
Протокол 1 на комисията 28.10.2015
Протокол 2 на комисията 28.10.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 06.11.2015
Протокол 3 на комисията 16.11.2015
Протокол 4 на комисията 16.11.2015
Протокол 5 на комисията 16.11.2015
Решение за избор на изпълнител 16.11.2015
Договор 07.12.2015
Информация за върнати гаранции 09.12.2015
Информация за сключен договор 17.12.2015
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.06.2016

 

Вие сте тук:Home