Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 9

Дата на създаване на страницата 24.07.2015 г.

Предмет на поръчката:

Доставка на 6 броя компютърни конфигурации (монитор, компютър, лазерен монохромен принтер, мишка, клавиатура) с лицензирана операционна система и  лицензиран офис пакет, 2 броя сървъри, 2 броя лицензирани сървърни операционни системи с 2 броя лицензиран сървърен софтуер за база данни  (SQL) и 6 броя клиентски потребителски лицензи за работа с база данни, 12бр. тонери, 1 брой шкаф за сървър и 1брой UPS за сървър, в изпълнение на заложени дейности по предефинран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, Договор № РД-13-221за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 24.07.2015
Обявление 24.07.2015
Документация за участие 24.07.2015
Образци на документи 24.07.2015
Линк към процедурата в РОП 24.07.2015
Разяснение 1 03.08.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 17.09.2015
Протокол № 1 от работата на Комисията 07.10.2015
Протокол № 2 от работата на Комисията 07.10.2015
Протокол № 3 от работата на Комисията 07.10.2015
Решение за избор на изпълнител 07.10.2015
Договор 16.11.2015
Информация за върнати гаранции 16.11.2015
Информация за сключен договор 26.11.2015
Информация за изпълнението на договора 05.04.2016

 

Вие сте тук:Home