Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 8

Дата на създаване на страницата 10.07.2015 г.

Предмет на поръчката:

Разработване и внедряване на модули към Програмна система: „Специализиран софтуер за болници“ за целите на автоматизирания обмен между МЗ, НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, лечебните заведения от болничната помощ и други административни, здравни и статистически структури, в изпълнение Дейност № 3, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационна комуникационна среда и оперативна съвместимост“  бюджетна линия BG 051PO002/14/3.2-06, Рег. № на договора 14-32-18/11.11.2014г., по проект: “Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда в НЦОЗА“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 10.07.2015
Обявление 10.07.2015
Документация за участие 10.07.2015
Образци на документи 10.07.2015
Линк към процедурата в РОП 10.07.2015
Съобщение за временна мярка "спиране на процедурата" 06.08.2015
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване 06.08.2015
Решение 07.10.2015
Документация за участие (променена) 07.10.2015
Образци на документи (променени) 07.10.2015
Протокол №1 на комисията 22.10.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 26.10.2015
Протокол №2 на комисията 02.11.2015
Протокол №3 на комисията 02.11.2015
Решение за избор на изпълнител 02.11.2015
Решение за прекратяване на процедура 13.01.2016
Информация за върнати гаранции 11.02.2016

 

Вие сте тук:Home