Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 6

Дата на създаване на страницата 13.05.2015 г.

Предмет: "Изграждане на информационна система за суицидните действияв  Р. България, като уеб-базиран портал с информационен поток от 28-те РЗИ, с гаранционна поддръжка и обучение на експерти за работа с портала“, в изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве” (Проекта), по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП)2009/2014.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение 13.05.2015
Обявление 13.05.2015
Документация за участие 13.05.2015
Образци на документи 13.05.2015
Линк към процедурата в РОП 13.05.2015
Протокол №1 10.07.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 27.07.2015
Протокол №2 04.08.2015
Протокол №3 04.08.2015
Протокол №4 04.08.2015
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 04.08.2015
Договор с приложения 17.09.2015
Информация за сключен договор 17.09.2015
Информация  относно освобождаване на гаранции за участие 29.10.2015
Информация за изпълнение на договора 06.04.2015

 

Вие сте тук:Home