Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 4

Дата на създаване на страницата 02.04.2015 г.

Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ – МОДЕРНА, КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 14-22-43 / 13.10.2014 Г.”

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обявление 02.04.2015
Решение 02.04.2015
Документация за участие 02.04.2015
Образци на документи 02.04.2015
Линк към процедурата в РОП 02.04.2015
Разяснение 1 16.04.2015
Разяснение 2 30.04.2015

Протокол № 1 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на Комисията

21.05.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 02.06.2015
Протокол № 2 от работата на Комисията 10.06.2015
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 10.06.2015
Договор 21.07.2015
Информация за сключен договор 22.07.2015
Информация за върнати гаранции за участие 23.07.2015
Информация за изпълнението на договор 06.11.2015
Информация за върната гаранцията за изпълнение 06.11.2015

 

Вие сте тук:Home