Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 3

Дата на създаване на страницата 26.03.2015 г.

Предмет: „Изготвяне на методично ръководство, уебпортал за онлайн обучение и провеждане на двуетапно обучение /онлайн и семинари/ на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ“В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве“  /Договор № РД-13-242 за БФП BG07-PDPC03/ 25.11.2014 г./

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обявление 26.03.2015
Обявление в ОВ 26.03.2015
Документация за участие 26.03.2015
Образци на документи 26.03.2015
Линк към процедурата в РОП 26.03.2015
Разяснение №1 03.04.2015
Разяснение №2 28.04.2015

Протокол № 1 по чл.68, ал.7 от ЗОП от работата на Комисията

26.05.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 22.06.2015
Протокол № 2 от работата на Комисията 29.06.2015
Протокол № 3 от работата на Комисията 29.06.2015
Протокол № 4 от работата на Комисията 29.06.2015
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 29.06.2015

Обявление за възложена поръчка

06.08.2015
Договор 06.08.2015
Информация за върнати гаранции  
Допълнително споразумение 19.02.2016
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.03.2017

 

Вие сте тук:Home