Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 2

Дата на създаване на страницата 24.03.2015г.

Предмет: Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателна апаратура за ЕМП, два броя мониторингови станции за измерване на електрическото и магнитното поле и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на електрическата, магнитната компоненти на ЕМП“- В изпълнение на дейности по предифиниран проект: „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ /Договор № РД-13-221 за БФП № BG07-PDPC01/19.09.2014г./, Програма BG07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009–2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обявление 24.03.2015
Решение 24.03.2015
Документация за участие 24.03.2015
Образци на документи 24.03.2015
Линк към процедурата в РОП 24.03.2015
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 22.06.2015
Писмо от АОП 01.07.2015
До всички заинтересовани участници 01.07.2015
Решение за прекратяване на поръчката 25.08.2015

 

Вие сте тук:Home