Профил на купувача

Публична покана с идентификационен номер 7

Дата на създаване на страницата 24.11.2014г.

Предмет: Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
24.11.2014
Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана (по реда на глава осем „а“ от ЗОП) 24.11.2014
24.11.2014
Проект на договор- Приложение 2 24.11.2014
Образци на документи:  
Списък на документите– Образец № 1 24.11.2014
24.11.2014
Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 3 24.11.2014
Подробно техническо предложение - Образец № 4 24.11.2014
Ценово предложение на участника - Образец № 5 24.11.2014
Декларация за приемане  на условията в проекта на договор - Образец № 6 24.11.2014
Протокол 11.12.2014

Договори

Договор- Справка за  извършени плащания

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване- 24.11.2014 г.

 

Вие сте тук:Home